Allmänna villkor

Allmänna villkor för Independia Law Firm AB

Dessa allmänna villkor gäller för alla uppdrag som Independia Law Firm AB utför. Genom att anlita Independia Law  Firm AB anses ni ha samtyckt till dessa allmänna villkor. Vi kan komma att ändra dessa allmänna villkor från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på vår webbplats, www.independialaw.com. Ändringar i villkoren gäller för de uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på vår webbplats. Den senaste versionen av dessa villkor skickas till er på begäran.

 1. Uppdrag och rådgivning
  1.1 Varje uppdrag och dess omfattning överenskommes mellan er som klient och Independia Law Firm AB innan arbetet påbörjas. Varje uppdrag kommer att bemannas med delägare och/eller övriga personer som arbetar för eller anlitas av Independia Law Firm AB på det för ärendet mest ändamålsenliga och effektiva sättet baserat på den sakkunskap som krävs för ärendet.

  1.2 Uppdraget är ett avtal med Independia Law Firm AB och inte med någon fysisk person som har anknytning till Independia Law Firm AB. Detta gäller även om det är er uttryckliga eller underförstådda avsikt att arbetet ska utföras av en eller flera specifika personer inom Independia Law Firm AB. Alla Independia Law Firm ABs delägare och övriga personer som arbetar för eller anlitas av Independia Law Firm AB omfattas av dessa villkor och personerna har inte något individuellt ansvar gentemot er.

  1.3 Alla förekommande aspekter och frågeställningar inom en transaktion eller ett affärsupplägg anses vara ett enda uppdrag även om det berör flera juridiska eller fysiska personer, omfattar flera olika rättsområden, flera separata fakturor ställs ut eller om arbetet utförs av flera olika jurister.

  1.4 Vår rådgivning är anpassad till förhållandena i det specifika uppdraget och fakta och instruktioner vi erhållit från er. Ni kan därför inte förlita er på den rådgivning ni får i ett annat uppdrag eller använda den för annat ändamål än det för vilket den lämnades. Om vi inte avtalar något annat, omfattar vår rådgivning i ett specifikt uppdrag varken skatt eller möjliga skattekonsekvenser.

  1.5 Vår rådgivning avser endast svensk rätt och omfattar inte någon annan jurisdiktion. Om vi i enskilt fall uttalar oss om lagen i andra jurisdiktioner sker det endast på grund av Independia Law Firm ABs allmänna erfarenheter om juridiska frågor i sådana jurisdiktioner. Sådana uttalanden är inte juridisk rådgivning som ni skall förlita er på.

  1.6 De råd vi lämnar till er är baserade på rättsläget vid tidpunkten de lämnas. Om vi inte särskilt avtalar annat, åtar vi oss inte att uppdatera de råd vi lämnat om rättsläget ändras därefter.

 2. Arvoden och fakturering
  2.1 Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt.

  2.2 Våra arvoden överensstämmer med Advokatsamfundets regler. Om inte annat avtalats baseras våra arvoden på ett antal faktorer såsom (i) nedlagd tid, (ii) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget kräver, (iii) de värden som uppdraget rör, (iv) eventuella risker för Independia Law Firm AB, (v)tidsaspekter och (vi) uppnått resultat.

  2.3 Utöver våra arvoden debiteras ni för kostnader för resor och andra utgifter. Normalt gör vi begränsade utlägg för er räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan komma att be om förskott för sådana utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till er för betalning.

  2.4 Om annat inte avtalas fakturerar vi månadsvis. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

  2.5 I stället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden kan vi ställa ut en preliminär faktura ”a conto” för vårt arvode. Den slutliga fakturan för uppdraget kommer att ange totalbeloppet för vårt arvode från vilket det arvode som betalats ”a conto” dras av.

  2.6 Independia Law Firm AB förbehåller sig även rätten att begära förskott innan vi påbörjar ett uppdrag. Förskottet kommer att användas till att reglera framtida arvodesfakturor och utlägg. Totalbeloppet för vårt arvode och våra utlägg kan komma att överstiga förskottsbeloppet.

  2.7 Ni har rätt att när som helst skriftligen avbeställa inte utfört uppdrag. Sker sådan avbeställning skall i förekommande fall ersättning till Independia Law Firm AB utgå för dittills utfört arbete och havda utlägg och kostnader.

  2.8 Om annat inte avtalas förfaller våra fakturor till betalning 10 dagar efter fakturadatum.

  2.9 Om ni har rättsskyddsförsäkring kan ni under vissa förutsättningar och i viss utsträckning få ersättning ur försäkringen för arvodeskostnader. Information om villkoren för detta framgår av bestämmelserna i ert försäkringsavtal. Independia Law Firm AB har rätt att få ersättning av er för sitt arvode enligt villkoren i dessa allmänna villkor även om rättsskydd utnyttjas eller om domstol i dess dom eller beslut inte tillerkänner er fullersättning för yrkade kostnader. I förhållande till varandra är vi således inte bundna av de ersättningsformer som tillämpas av försäkringsbolaget eller domstolen och ni är betalningsansvarig även för skäligt arvode som överstiger försäkringsersättningen eller vad ni tillerkänts av domstolen.
 1. Klientkontroll och intressekonflikter
  3.1 Enligt lag är vi för vissa uppdrag skyldiga att kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med uppdraget innan arbetet påbörjas. Vi kan därför komma att begära att ni tillhandahåller identitetshandlingar avseende er som klient och annan person som för er räkning är involverad i uppdraget och, för en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen däröver (verkliga huvudmän). Vi kan även komma att begära information och dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Sådan begäran kan komma även efter det att uppdraget inletts. Om vi inte får del av begärd information kan Independia Law Firm AB vara skyldiga att omedelbart avbryta uppdraget. Enligt lag är vi vidare skyldiga att behålla all den information vi fått del av i samband med denna kontroll.

  3.2 Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism till Polismyndigheten. Vi är dessutom förhindrade att underrätta er om att misstankar föreligger eller om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Polismyndigheten

  3.3 Om misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism föreligger, är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget även om det redan påbörjats.

  3.4 Vi kan inte hållas ansvariga för skada som ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att vi iakttagit de skyldigheter som enligt vår bedömning åligger oss enligt punkterna 4.3, 3.2 och 3.3.

  3.5 Vi företräder inte en part om det finns en intressekonflikt i förhållande till en annan klient. Vi kan också i vissa situationer ha en skyldighet att frånträda ett uppdrag om en intressekonflikt uppstår efter det att uppdraget påbörjats.
 1. Sekretess
  4.1 Independia Law Firm AB, dess delägare och anställda har Vi skyddar vidare på lämpligt sätt den information som ni lämnar till oss.

  4.2 Om ni tillåter att vi anlitar eller samarbetar med andra rådgivare i uppdraget, har vi rätt att lämna ut materiel och övrig information som vi anser kan vara relevant för att rådgivaren ska kunna lämna råd till eller utföra tjänster för er. Detsamma gäller material och övrig information som vi erhållit till följd av de kontroller som vi utfört enligt punkt 3 ovan.

  4.3 Enligt lag är vi i vissa fall skyldiga att lämna information till skattemyndigheterna om ert momsregistreringsnummer och värdet av de tjänster som vi har levererat till er. Genom att anlita Independia Law Firm AB anses ni ha samtyckt till att vi i enlighet med aktuella regler lämnar sådan information till skattemyndigheterna.

 2. Behandling av personuppgifter
  5.1 Independia Law Firm AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Ni är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändigjävs- och penningtvättskontroll.

  5.2 Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata era intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att de är nödvändiga för att fullgöra avtal, nödvändiga för att fullgöra en rättslig förpliktelse, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller efter en intresseavvägning. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsansalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

  5.3 Personuppgifter kan komma att överföras mellan Independia Law Firm AB s olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättskontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Independia Law Firm AB och er, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata era rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata era rättigheter.

  5.4 Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Independia Law Firm AB under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Independia Law Firm AB s verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten. Om ni avanmäler er från eventuella nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

  5.5 Ni har rätt att kostnadsfritt begära information från Independia Law Firm AB om användningen av de personuppgifter som rör er. Vi kommer på er begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Ni har vidare rätt att begära att era uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Ni har också rätt att få del av era personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som ni anvisar). Om ni är missnöjd med vår behandling kan ni lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilken i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Ni kan också vända er till tillsynsmyndigheten i det land där ni bor eller arbetar.

  5.6 Kontakta oss på info@independialaw.com eller adress nedan om ni har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Independia Law Firm AB, org nr 559170-2294, Torsgatan 79, 113 37 Stockholm, telefon 08- 400 25 180.
 1. Ansvar och ansvarsbegränsningar
  6.1 Vårt ansvar för skada som ni vållats till följd av fel eller försummelse från vår sida vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp som motsvarar det högre av fem gånger arvodet för uppdraget och 10 miljoner kronor.

  6.2 Begränsning av vårt ansvar till det belopp som anges i punkt 6.1 ovan gäller även för flera skador, om dessa skador orakats av en och samma handling eller underlåtenhet eller av samma typ av handling eller underlåtenhet. Detta gäller oavsett när skadorna orsakades eller uppkom.

  6.3 Vårt ansvar gentemot er ska reduceras med samtliga de belopp som ni kan erhålla enligt någon försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats för er eller enligt något avtal eller skadelöshetsförbindelse där ni är part eller förmånstagare.

  6.4 Med undantag för vad som anges i punkt 6.7 nedan åtar vi oss inte något ansvar gentemot någon tredje man på grund av er användning av dokument eller annan rådgivning från oss.

  6.5 Om inte annat särskilt avtalats ansvarar vi inte för att uppställda tidsramar uppfylls eller för att någon del av uppdraget inte färdigställs inom uppställda tidsramar, eller för att vi inte har möjlighet att påbörja eller fortsätta vårt arbete på grund av omständigheter utanför vår kontroll.

  6.6 Om vi har åtagit oss att ge råd avseende skattefråga eller möjliga skattekonsekvenser av ett förfarande, omfattar vårt ansvar för fel eller försummelse inte skatter som ni ska betala om det vid tidpunkten för vår rådgivning inte stod klart att ni kunde ha uppnått era kommersiella mål genom att använda en alternativ struktur eller metod utan ytterligare kostnad eller risk och därigenom helt skulle ha undvikit betalningen av dessa skatter.

  6.7 Om vi, på er begäran, accepterar att tredje man kan förlita sig på ett dokument som tagits fram av oss eller rådgivning som lämnats av oss ökar eller påverkar detta inte vårt ansvar och vi är enbart ansvariga gentemot sådan tredje man i den utsträckning som vi är ansvariga gentemot er. Alla belopp som betalas till tredje man till följd av detta ansvar reducerar i motsvarande mån vårt ansvar gentemot er. Även om vi accepterat att en tredje man får förlita sig på ett dokument som tagits fram av oss eller på råd som vi lämnat uppstår inte något klientförhållande mellan oss och denne tredje man. Motsvarande gäller om vi på er begäran utfärdar intyg, utlåtanden eller liknande till tredje man.

  6.8 Ansvarsbegränsning enligt dessa villkor eller enligt separat avtal med er gäller såväl för som för Independia Law Firm ABs delägare, tidigare delägare och för jurister och andra personer som arbetar för eller har arbetat för eller anlitats av eller har anlitats av Independia Law Firm AB.
 1. Samarbete med andra rådgivare
  7.1 Om vi på ert uppdrag instruerar, anlitar och/eller arbetar tillsammans med andra rådgivare, är dessa rådgivare oberoende i förhållande till Independia Law Firm AB och vi tar inte något ansvar för att ha rekommenderat dem till er eller för de råd som de ger, oavsett råden lämnas direkt till er eller via Independia Law Firm AB. Vi ansvarar inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare debiterar. Om vi får i uppdrag att instruera externa rådgivare har vi också rätt att acceptera en ansvarsbegränsning för er räkning.

  7.2 Om en annan rådgivares ansvar gentemot er är mer begränsat än vårt ansvar gentemot er ska det ansvar som vi har gentemot er till följd av vårt eventuella solidariska ansvar med den andre rådgivaren reduceras med den ersättning vi skulle ha kunnat återfå från den rådgivaren om dennes ansvar gentemot er inte hade begränsats på det sättet (och oavsett om den andre rådgivaren skulle ha kunnat betala ersättningen till oss).

 2. Förfarandet vid klagomål och krav
  8.1 Om ni har klagomål på det sätt som Independia Law Firm AB utfört sitt uppdrag ska ni underrätta Independia Law Firm AB så snart som möjligt.

  8.2 Krav som har samband som Independia Law Firm ABs uppdrag och rådgivning ska framställas till Independia Law Firm AB så snart som ni har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än tolv månader efter det senare av (i) den dag då den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser och (ii) den dag då de aktuella omständigheterna var kända för er eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända för er.

  8.3 Under inga omständigheter kan ett krav framställas senare än tio år efter det att den rådgivning som kravet avser lämnades.

  8.4 Om ert krav mot oss är en följd av ett krav från tredje mans, skattemyndighets eller annan myndighets ska vi ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning under förutsättning att vi håller er skadeslösa. Om ni reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan vårt samtycke, har vi inte ha något ansvar för kravet.

  8.5 Om vi eller våra försäkringsgivare betalar ersättning till er med anledning av ert krav ska ni, som en förutsättning för att få ut ersättning från oss eller våra försäkringsgivare, överföra rätten till regress mot tredje man till oss eller vår försäkringsgivare. Om så inte sker utgår ingen ersättning till er.

 3. Internet och e-post
  9.1 Vi kommunicerar regelmässigt med våra klienter och andra parter via e-post. Om ni skulle föredra att inte kommunicera via e-post i något uppdrag, ber vi er att snarast meddela oss detta. I annat fall anses ni samtycka till att kommunicera på detta vis.

  9.2 Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort e-post. Ni bör därför säkerställa att vi nåtts av viktig e-post.

 4. Immateriella rättigheter
  10.1 Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat vi skapar för våra klienter tillhör oss, men ni har rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahålls. Om annat inte avtalas får inte något dokument eller annat arbetsresultat som skapats av oss ges allmän spridning eller användas för marknadsförings- ändamål.

 5. Hantering av handlingar
  11.1 Om annat inte avtalats överlämnas originalhandlingar till er när ett uppdrag avslutats. Kopior av dessa dokument och övriga handlingar i ärendet arkiveras i enlighet med Advokatsamfundets regler.

 6. Tillämplig lag och tvistelösning
  12.1 Dessa allmänna villkor och alla frågeställningar som rör Independia Law Firm ABs uppdrag regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

  12.2 Med undantag för vad som anges nedan ska tvist, eller anspråk som härrör från eller har samband med dessa villkor eventuella särskilda villkor för uppdraget eller avseende någon fråga som rör vårt/våra uppdrag för er slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut med tillämpning av reglerna för förenklat förfarande. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige.

  12.3 Oavsett vad som anges ovan har vi rätt att väcka talan angående förfallna fordringar vid domstol som har jurisdiktion över er eller någon av era tillgångar.

Dessa Allmänna villkor har antagits av Independia Law Firm AB den 17 januari 2023.