Rättsområden

Affärer

Brott och straff

Familjen

Migration

Processer i domstol och skiljeförfaranden

Fastigheter och entreprenader

Försäkring och skadestånd

Arbetslivet

Affärer

Affärsjuridiken är mångfacetterad och kräver ett praktiskt och funktionellt handlag med ett affärsmässigt fokus och förståelse för företagens villkor.

Vår kompetens här täcker bland annat in olika typer av avtal, köp och försäljning av verksamhet, biträde vid bolagsstämmor och styrelsearbete, krav och fordringar samt biträde vid förhandlingar.

Rättsområden

Brott och straff

Vi ser till att den som utsatts för brott får det stöd som behövs för att orka med en rättegång och få rätt till adekvat ersättning antingen med ett förordnat målsägandebiträde eller som ett sedvanligt uppdrag. Likaså ser vi till att den som anklagas för brott får en engagerad och kompetent förvarare.

Rättsområden

Familjen

Vårdnad boende och umgänge

När föräldrar separerar uppkommer ofta diskussioner rörande vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och när barnet ska ha rätt till umgänge med sina föräldrar. Vår rekommendation är att dessa frågor i första hand löses i samförstånd mellan föräldrarna. Vi företräder dig i förhandlingar med motparten och myndigheter.

Om det inte går att lösa frågorna i samförstånd företräder vi dig i domstolsprocessen. Vi har erfarenhet från domstol med att arbeta med dessa frågor och vi vet vad som krävs för att du ska uppnå dina mål.

Bodelning

I samband med skilsmässa ska makar genomföra bodelning. Detta gäller även när samboförhållande tar slut och någon av samborna begär det. Om ni inte kan komma överens i fråga om bodelning kan någon av er ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. Independia Law åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare. Du kan också kontakta advokatbyrån när du befinner dig i en bodelningsprocess, där annan jurist är bodelningsförrättare. Som ombud för dig tillvaratar vi dina intressen i bodelningen.

För att undvika oförutsedda och oönskade ekonomiska konsekvenser vid en separation eller dödsfall, kan ni upprätta äktenskapsförord eller samboavtal. Ni är alltid välkomna att kontakta oss för en inledande rådgivning per telefon.

Arv och testamente

De tillgångar som en avliden person efterlämnar ska fördelas mellan den avlidnas arvingar. Vi på Independia Law hjälper dig att reda ut hur detta ska ske.

I ett testamente bestämmer du själv vem som ska ärva dig. Det finns dock regler som till viss del inskränker din frihet och som du – för att undvika framtida tvister – bör beakta vid utformningen av testamentet. Vi hjälper dig att upprätta ett testamente efter dina önskemål.

Rättsområden

Migration

Vi har ett stort engagemang i alla våra ärenden. Detta gäller inte minst för de som är på flykt eller annars har behov av juridiskt biträde när det gäller migration; asyl, medborgarskap, anknytning, arbetstillstånd etc.

Rättsområden

Processer i domstol och skiljeförfaranden

Det händer ibland att två eller flera parter hamnar i tvist. Tvistemål kan handla om familjen – ekonomi eller barn – en mängd olika anspråk såsom fordringar på betalning eller återbetalning av lån, fel i fastighet eller en köpt vara eller skadestånd. Det kan också handla om något mer handfast som t.ex. vem som har bättre rätt till en brygga eller att en person ska tvingas ge ifrån sig ett föremål. Tvistemål löses antingen i allmän domstol eller genom skiljeförfarande om parterna kommit överens om det.

Vi har lång erfarenhet av att biträda klienter inför och under en tvist. Tonvikten ligger alltid på att lösa konflikten och att göra det på ett, för klienten, så gynnsamt sätt som möjligt.

Förutom rent juridiskt biträde kan det vara skönt med en erfaren jurist som kan lotsa genom alla de moment som typiskt sett följer med en tvist och som vanligen är obekanta för de flesta som befinner sig i den, allt från krav till själva hanteringen av tvisten. Även vid framgång behövs ibland åtgärder för att få sin rätt igenom. Det är inte ovanligt att både du som privatperson eller ditt företag och har en försäkring som täcker delar av kostnaderna för tvisten. Vi hjälper till vid ansökan om rättsskydd.

Rättsområden

Fastigheter och entreprenader

Inom området fastigheter och byggnader har vi erfarenhet av, och kan hjälpa dig med, bland annat transaktioner och upphandlingar samt problem specifika för köp, försäljning och byggnation.

Vidare har vi kompetens inom det som ingår i fastighetsrätten exempelvis vattenrätt, miljöfrågor, servitut, arrenden och hyra.

Rättsområden

Försäkring och skadestånd

Vi hjälper dig om du råkat ut för en olycka, någon har skadat dig eller om det är det omvända förhållandet. Av oss får du hjälp att kräva din rätt till både upprättelse och ekonomisk ersättning, eller att försvara dig mot obefogade anspråk.

Vid trafikolyckor står oftast försäkringsbolaget för ersättningen till ditt juridiska biträde.

Rättsområden

Arbetslivet

Att ha anställda kan vara komplicerat och när det finns behov av att omorganisera eller friställa ställs frågorna ofta på sin spets och det kan vara kostsamt att trampa fel.

Vi biträder regelbundet klienter både vid anställningar, vid omställningar, i förhandlingar med facket eller när det blivit en process i tingsrätten eller i arbetsdomstolen. Till vår kompetens inom arbetsrätt hör också frågor om arbetsmiljö etc.

Rättsområden