Finansiering

Rättsskydd

Vi bistår dig i ansökan om rättsskydd. Rättsskydd ingår i de flesta svenska hem- och villaförsäkringar. Om du är berättigad till rättsskydd kan du få ersättning för en del av dina advokatkostnader. Självrisken är vanligtvis 20-25%.

Exempel på tvister som normalt omfattas av rättsskyddsförsäkringen är vårdnads-, boende- och umgängestvister men även andra tvister mellan privatpersoner.
Om du inte har en hemförsäkring eller om ditt försäkringsbolag inte beviljar dig rättsskydd i ditt ärende kan du i vissa fall beviljas rättshjälp.

Rättshjälp

Vi bistår dig i ansökan om rättshjälp. Rättshjälp syftar till att hjälpa den som inte har ekonomiska förutsättningar att få rättsligt bistånd på annat sätt.
Privatpersoner kan få hjälp att bekosta en del av ombudskostnaderna.

Rättshjälp beviljas efter ansökan av domstol eller hos rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälp innebär att staten betalar en del av dina kostnader för juridiskt biträde. När beslut meddelas angående din rättshjälpsansökan kommer det samtidigt att fattas ett beslut om hur stor del av kostnaderna som du behöver betala. Procentsatsen som du skall stå för bestäms utifrån dina ekonomiska förhållanden.

Brottmål

Du som har blivit utsatt för brott har under vissa förutsättningar rätt till ett målsägandebiträde. Detta är ett juridiskt biträde som du har rätt till som brottsoffer. Om tingsrätten utser ett målsägandebiträde till dig bekostas detta av staten.

Ett målsägandebiträde är helt kostnadsfritt för dig som brottsoffer.
Om du inte skulle ha rätt till ett målsägandebiträde kan du välja att anlita oss som privat ombud.

Om du blivit anklagad för brott har du i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare. Initialt betalas försvararen av staten. Du kan om du blir fälld för brott få en återbetalningsskyldighet som räknas ut efter din ekonomiska förmåga.