Processer i domstol och skiljeförfaranden

Det händer ibland att två eller flera parter hamnar i tvist. Tvistemål kan handla om familjen – ekonomi eller barn – en mängd olika anspråk såsom fordringar på betalning eller återbetalning av lån, fel i fastighet eller en köpt vara eller skadestånd. Det kan också handla om något mer handfast som t.ex. vem som har bättre rätt till en brygga eller att en person ska tvingas ge ifrån sig ett föremål. Tvistemål löses antingen i allmän domstol eller genom skiljeförfarande om parterna kommit överens om det.

Vi har lång erfarenhet av att biträda klienter inför och under en tvist. Tonvikten ligger alltid på att lösa konflikten och att göra det på ett, för klienten, så gynnsamt sätt som möjligt.

Förutom rent juridiskt biträde kan det vara skönt med en erfaren jurist som kan lotsa genom alla de moment som typiskt sett följer med en tvist och som vanligen är obekanta för de flesta som befinner sig i den, allt från krav till själva hanteringen av tvisten. Även vid framgång behövs ibland åtgärder för att få sin rätt igenom. Det är inte ovanligt att både du som privatperson eller ditt företag och har en försäkring som täcker delar av kostnaderna för tvisten. Vi hjälper till vid ansökan om rättsskydd.